Přísloví přeložená do vědecké češtiny

Posbíral jsem to z různých zdrojů a dal si práci s tím, že jsem to seřadil podle abecedy. Kdybyste znali ještě nějaké jiné, tak mi ho prosím pošlete, abych to sem přiřadil. Díky. 🙂


Bez peněz do hospody nelez.
Navštěvovati podnik veřejného stravování za stavu insuficientního finančního zabezpečení se zapovídá.

Bez práce nejsou koláče.
S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru.
Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.

Co je šeptem, to je s čertem.
Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Činnost (vykonání činnosti) nemůže osoba (dále jen proveditel) provésti v období (časovém úseku), které by bylo delší než 1 (slovy jeden) den ode dne, kdy jsou splněny všechny předpoklady pro vykonání této (výše uvedené) činnosti proveditelem.

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
Poznatky získané cílevědomě v preadolescentním věku jsou adekvátní poznatkům pořízeným náhodně ve věku seniorském.

Co tě nepálí, nehas.
Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

Čas jsou peníze.
Všudypřítomná objektivní filosofická kategorie označující speciální fyzikální dimenzi vztahující se k behaviorálním změnám jsoucna je totéž jako blíže neurčené množství monetárních jednotek.

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Působení v souladu se záměry mytologické bytosti žijící v místech o teplotě, jež je statisticky hodnocena jako nadprůměrně vysoká, implikuje transport tamtéž.

Darovanému koni na zuby nekoukej.
Prováděti dentální inspekci donovaného živočicha rodu equus je nepřípustné.
Donace individua rodu Equus neopravňuje akceptora k vizuální percepci dentální soustavy tohoto jedince.

Devatero řemesel – desátá bída.
Druhá mocnina tří profesí se jeví být prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.

Díra – nedíra, furt se natírá.
Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.

Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.
Kvalifikovaná a produktivní pracovnice v domácnosti za účelem získání malé části tělního pokryvu drobného obratlovce dokáže uvést své tělo do pohybu po parabolické dráze, jejíž koncový a cílový bod leží na různých stranách bariéry oddělující dvě různé plochy zapsané samostatně v katastrálních registrech.

Dočkej času jako husa klasu.
Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.

Dvakrát měř, jednou řež.
Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny a méně než dvakráte, ale přeci, použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
Velikost fyzikální veličiny určuj dvakráte častěji, nežli používáš způsobu obrábění, při němž jsou materiály děleny na části.

Hlavou zeď neprorazíš.
Tělesným orgánem se zpevněným skeletonem a obsahujícím nervové řídící centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních částí horniny popřípadě zeminy zpracované do pravidelných kvádrů a spojené směsí hornin s podstatným obsahem vápence.

Chytrost nejsou žádné čáry.
Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru.

Jablko nepadá daleko od stromu.
Vzdálenost bodu A (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) blíží se k nule.
Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě, potom vzdálenost bodů B a C se limitně blíží k nule.
Velikosti horizontálních průmětů drah těles oddělených od sporofytu krytosemenné rostliny jsou omezené.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
Náraz akustických vln šířících se plynným prostředím nízkých vrstev atmosféry se odráží od bariéry kompaktního přírodního biosystému, přičemž hodnoty zpětné vlny jsou ekvivalentní původnímu impulzu.
Informační obsah mechanického vlnění vycházejícího z orálního otvoru humanoidní bytosti a postupujícího směrem k souvislému porostu vyšších dřevin se nezmění ani při následné změně směrového vektoru ve vektor opačný.

Jak si kdo ustele, tak si lehne.
Modus presomnatické lokalizace subjektu je definován jím provedenou adjustací prostředí.
Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí, vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu určeného.

Jaký otec, takový syn.
Generace filiální přejímá četné znaky generace paternální.

Jednooký mezi slepými králem.
Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.

Každý pták své peří chválí.
Všichni jednotliví zástupci světové aviafauny vyzdvihují pouze přednosti svého vlastního tělního pokryvu.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
V závodech na zpracování obilí se objednávky zpracovávají systémem FIFO.

Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
Pátrání po lignu adaptovaném na předmět denní potřeby se u reflektanta ataku šelmy čeledi Canidae setkává s úspěchem za všech podmínek.

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného zemního díla ústícího na povrch, v lokalitě determinované drahou subjektu B, sám opisuje dráhu v tomto díle končící.

Kdo lže, ten krade.
Občan záměrně poskytující klamné informace, současně neoprávněně převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.
Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

Kdo nevěří, ať tam běží.
Subjektu, který nemá dostatek positivního přesvědčení o pravdivosti výroku, se striktně doporučuje provést akcelerovanou autolokomoci směrem vedoucím k fyzické verifikaci výroku.

Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
Subjekt, mající dlouhodobý průměr první derivace dráhy v závislosti na čase nižší než je přípustná mez, působí tímto sobě újmu.
Časová distance mezi příchodem libovolného individua a termínem k této události vhodným implikuje sebeújmu.

Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Subjektu, v jehož informační databázi je obsažena relace nadměrné obavy, jest zapovězeno pohybovat se v biotopu s rozsáhlým stromovým patrem.

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
Nechť M je množina subjektů x takových, že x patří do M, právě když x vydává nonverbální signály S vyjadřující pozitivní emoci E. Dále nechť f je uspořádání množiny M podle času vzhledem k okamžiku signálu S a g nechť je dobré uspořádání množiny M. Potom platí: Je-li y maximální prvek množiny M vzhledem k uspořádání f, potom je také maximálním prvkem množiny M vzhledem k uspořádání g.

Kdo šetří, má za tři.
Platí: je-li produkce(x) > spotřeba(x), potom x = 3

Když je kocour pryč, myši mají pré.
Množina oblastí výskytu samců druhu felix domestica a množina míst charakterizovaných abundancí nekontrolované činnosti drobných domácích hlodavců jsou navzájem disjunktní.

Když se dva perou, třetí se směje.
Antagonie dvou subjektů ústící až do vzájemné mechanické interakce zaměřené na nabytí dominance tvoří kauzální nexus pro rychlý periodický pohyb bráničního svalstva subjektu třetího, navíc doprovázený specifickým akustickým projevem.
Realizuje-li pár antagonistických jedinců reciproční agresi, vykonává redundantní člen triády emocionální projev regulující vlastní psychickou tenzi.

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
Tvé ego je násobeno konstantou tvého individuálního lingvistického potenciálu.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.

Komu se nelení, tomu se zelení.
Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
Kdo aplikuje vlastní energii na vykonání práce místo její pozvolného uvolňování do prostoru bývá obklopen chlorofylem.

Kovářova kobyla chodí bosa.
Pokud je samice domácího lichokopytníka ve vlastnictví podnikatele v oblasti metalurgie, bývá v přímém tělesném kontaktu s povrchem, po němž se pohybuje.

Láska hory přenáší.
Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
Kinetickou energii eroticky motivovaného bilaterálního vztahu lze použít k transportu masivních geologických útvarů.

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
Užitná hodnota malého množství proti mobilitě manuálně zajištěné ptačí svaloviny je vyšší nežli výrazně větší množství obdobného materiálu mobilního a obtížně dostupného.

Lež má krátké nohy.
Informační entita charakterizovaná objektivně determinovaným atributem negativní validity inkluduje mobilizační periferie monodimenzionálně kontrahované.
Personifikujeme-li informaci neodpovídající skutečnosti, jsou její dolní končetiny silně atrofovány.

Líná huba – holé neštěstí.
Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.

Malé ryby – taky ryby.
Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným než vodomilnými obratlovci.
Vodní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným než vodními obratlovci téhož druhu.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Používání akustických signálů za využití speciálního hrdelního vaziva zaručuje výnos kujného vodivého nerostu, zatímco jejich neužíváním dochází k zisku kovu cennějšího.
Argento-aurální transmutaci lze uskutečnit terminací vokálního výstupu.

Mnoho psů – zajícova smrt.
Abundance šelem z čeledi Canidae implikuje exitus savce z čeledi Leporidae.

Mráz kopřivu nespálí.
Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinu je dokonalá.

Mrtvý prd ví.
Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je rovna plynovým zplodinám jeho metabolismu.

My o vlku a vlk za humny.
Zpracovávání jakýchkoliv informací týkajících se prapředka domácího psa občas evokuje jeho výskyt na pomezí přilehlých polností.

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

Na Hromnice o hodinu více.
Každého třicátého třetího dne v roce se temporální interval mezi koncem nautického soumraku a počátkem následujícího zvětšuje o jednu čtyřiadvacetinu střední hodnoty periody rotace zemské.

Na jazyku med, v srdci jed.
Přítomnost sacharidového koncentrátu naturálního původu na koncovém modulátoru hlasového traktu indikuje zahlcení myokardu toxickou antivitální substancí.

Na sv. Řehoře, šelma sedlák, který neoře.
Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

Nemusí pršet, stačí, když kape.
Kontakt malých množství sloučeniny kyslíku a vodíku se zemským povrchem probíhající v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž děj probíhající v intervalech kratších.

Není šprochu, aby nebylo pravdy trochu.
Pociťuje se absolutní absence výroku, jehož pravdivostní hodnota je rovna nule.

Není všechno zlato, co se třpytí.
Není pravda, že každé těleso, jemuž je subjektivně přisuzováno vysoké albedo, se skládá pouze z atomů o protonovém čísle 79.

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
K výskytu pojistných událostí charakterizovaných určitou mírou materiálních, případně i jiných škod nedochází na územích s výškovými diferencemi přesahujícími stanovenou mez, zato však jsou vázány na jedince druhu Homo Sapiens.

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.
Vulgární forma plasmy je při subordinační asistenci hodnocena celkem příznivě ve srovnání se stavem její nekontrolovatelné dominance.

Pečení holubi nelítají do huby.
Inhabitanti kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

Pes, který štěká, nekouše.
Vydává-li jedinec druhu Canis Domesticus krátké neartikulované vokály, lze očekávat, že v téže chvíli nebude schopen androgenního drajvu.

Pil – umřel, nepil – umřel taky.
Zástava kardio-encefalické činnosti jedince je zcela irelevantní k oběma limitním stavům kvantity příjmu tekutin u téhož individua.

Pod svícnem bývá tma.
Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
Do prostoru nacházejícího se v kolmém svislém průmětu pod zařízením sloužícím k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet světelných paprsků z tohoto zdroje se šířících.

Potmě každá kočka černá.
Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.

Potrefená husa se vždycky ozve.
Vrubozubý pták, obvykle domestikovaný za účelem chovu, vydá charakteristický zvukový projev pokaždé, je-li zasažen cílenou ranou.

Pozdě bycha honit.
Vzhledem k časové ztrátě je snaha o překonání dráhy, dělící jedince od personifikovaného kondicionálu singuláru existencionálního slovesa, bezpředmětná.

Prázdný sud nejvíce duní.
Intenzita akustické odezvy nádoby nemalého objemu obvykle užívané k uskladnění kapalin obsahujících ethanol na prudké mechanické působení je nepřímo úměrná hustotě jejího obsahu.

Pýcha předchází pád.
Neadekvátní hodnocení vlastního významu není v důsledku kladné diference synchronizováno s pohybem neinerciální soustavy podél trajektorie dané siločarami gravitačního pole.

Ranní ptáče dál doskáče.
Trajektorie pohybu způsobeného odrazy nohou mláděte létajícího obratlovce kulminuje k maximální délce současně s východem slunce.

Ráno moudřejší večera.
Střední část relativní dráhy slunce mezi nadirem a zenitem vykazuje vyšší inteligenci nežli shodná část dráhy protilehlé.

Ruka ruku myje.
Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny.

Ryba i host třetí den smrdí.
Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.

S poctivostí nejdál dojdeš.
Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.

Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského.
Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.

Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Senilní jedinec čeledi Canidae již není schopen akceptovat dosud neznámé dovednosti.

Stokrát nic umořilo osla.
Aplikace neurčitého výrazu tvaru x, kde x může být již trojciferné číslo, implikuje exitus domestikovaného lichokopytníka často považovaného za symbol inteligence limitující k nule.

Studený máj, v stodole ráj.
Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do skladiště obilovin.
Pohybuje-li se hladina rtuťového sloupce v období 52 až 22 dní před letním slunovratem směrem dolů, lze očekávat výskyt biblického zapovězeného území v silážní stavbě.
Nachází-li se hladina hydrargia v měrné kapiláře v poloze blízké zemskému povrchu v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.

Sůl nad zlato.
Chlorid sodný získává ve stupnici hodnot uznávaných statisticky významnou většinou civilizovaných jedinců vyšší hodnocení nežli v přírodě mnohem vzácněji se vyskytující kujný nerost získávaný za vynaložení značného úsilí a nákladů.

Sytý hladovému nevěří.
Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
Při nadměrném pohybu v delším časovém rozpětí s nádobou s držadlem za účelem jejího naplnění bezbarvou tekutinou se velmi zvyšuje pravděpodobnost rozdělení této nádoby na dva individuální segmenty.

Tichá voda břehy mele.
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem produkující zvuk, jehož intenzita se nachází pod subjektivním prahem slyšení působí erozí na vrstvy hornin uložených podél její trajektorie.

Ve víně je pravda.
Kapalná substance částečně prchavého charakteru vzniklá postupným odšťavňováním a kvašením bobulovin obsahuje souhrn výroků objektivního charakteru vystihujících skutečnost v její reálné podstatě.

Vojna není kojná.
Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.

Vrána k vráně sedá.
Místa v prostoru odpovídající polohám samic ptáků rodu cornix nejsou rozložena rovnoměrně.

Všechny cesty vedou do Říma.
Ať je trajektorie vedoucí po povrchu zemském jakákoliv, vždy konverguje k místu o zeměpisných souřadnicích 12 st. východní délky a 42 st. severní šířky.

Vzduch – boží duch.
Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.

Žádný učený z nebe nespadl.
Neexistuje jedinec, který vykonal vertikální pohyb rovnoměrně zrychlený z virtuálního bodu imaginativně vytvořeného pro religiózní účely římskokatolickým klérem, pokud předtím přijímal jisté poznatky soustavným studiem.

Pokud se Vám článek líbí, můžete ho sdílet:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *